Privacyverklaring DVBA leden

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 15 juli 2018.

1. Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de leden van de Dutch Veterans Bikers Association (hierna ook: wij). Wij respecteren de privacy van onze leden en daarom gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De vereniging Dutch Veterans Bikers Association (DVBA), is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

3. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens  voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

 1. Doel: lidmaatschap DVBA;
  Ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, het organiseren van bijeenkomsten, ride outs en evenementen, het bijeenroepen van de Algemene ledenvergadering (ALV), het versturen van nieuwsbrieven, het versturen van uitnodigingen, het opstellen van een profiel op de DVBA-website, het deelnemen aan het Forum, het organiseren van bestuursvergaderingen en het informeren van de leden in het algemeen;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, militair registratienummer, telefoon, emailadres, (profiel)foto/beeltenis, motorrijbewijs ja/nee, missie(s).

 1. Doel: contributie; Voldoening van de door de leden verschuldigde jaarlijkse contributie;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: achternaam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer.

 1. Doel: web-profiel; Om een ledenprofiel op de website te kunnen samenstellen;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: alle persoonsgegevens die de leden zelf als profielinformatie opnemen en publiceren.

 1. Doel: Informeren; Om jou als lid te informeren over aangelegenheden die naar het oordeel van het Bestuur DVBA relevant kunnen zijn voor jou;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: emailadres, huisadres.

 1. Doel: online toegang; Om jou toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de besloten webomgeving en portals;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: gebruikersnaam en wachtwoord, IP‑adres, type browser. 

 1. Doel: online verkoop (merchandise, voor ingelogde leden);
  Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt:
  gebruikersnaam en password, IP‑adres, achternaam, adres, woonplaats, financiële gegevens (bankrekening nummer, creditcardnummer), maatvoering.
 2. Doel: naleving wet;
  Om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven (bijvoorbeeld om de jaarlijkse ALV bijeen te kunnen roepen of om aan een gerechtelijk bevel of om aan een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen).

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: dat hangt af van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

 4. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens  worden op verschillende manieren verkregen:

Algemeen

 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf;

Digitaal

 • Via het gebruik van de website(s) van de DVBA;
 • Via het opstellen en voltooien van een digitaal ledenprofiel.

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze bestuursleden die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste het op grond van wet- en regelgeving vereiste niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

6. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen.
Dit is ook van toepassing op jou als lid. Je hebt de onderstaande rechten:

 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens.

Daarnaast heb je in een beperkt aantal specifieke gevallen ook de volgende rechten:

 • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen bij onze contactpersoon, de Privacy Officer.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we jou een passende reactie sturen.

Indien je niet tijdig een antwoord op je verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kun je bezwaar maken bij de secretaris van de DVBA. Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen persoonsgegevens van leden delen met:

 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van DVBA diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, en (overheids)instanties om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;
 • Andere verenigingen in het kader van veteranenzorg (na toestemming).

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Dit betekent concreet voor lidmaatschapsinformatie:

 • bij beëindiging van lidmaatschap 1 jaar
 • Financiële informatie 5 jaar (na beëindiging lidmaatschap)
 • Kopie veteranenpas 3 maanden (na aanvang van het lidmaatschap).

9. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

10. Contact / vragen

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met de contactpersoon Privacy, of de secretaris van de DVBA.